Huwag lamang ang sarili ang ipanalangin natin

 


Ito ang panalangin ng Panginoong HesuKristo sa Kaniyang Amang nasa Langit para sa Kaniyang mga Disipulo na maiiwan Niya sa ibabaw ng lupa.


Idinadalangin ni Hesus ang Kaniyang mga Alagad para ingatan sila ng Diyos Ama. Upang sakaling tuluyan na Siyang umakyat sa Langit ay makatitiyak Siyang ligtas ang mga Disipulo Niya sa lahat ng oras at pagkakataon.


Ibinilin ng Panginoon ang Kaniyang mga Alagad sapagkat noong Siya’y naririto pa sa ibabaw ng lupa at kasa-kasama Niya sa pangangaral at panggagamot ang Kaniyang mga Disipulo. Iningatan din Niya ang mga ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng Diyos Ama. (Juan 17:12).


Napakasarap ng pakiramdam kapag mayroon taong nananalangin pa rin sa ating kaligtasan, kaginhawahan sa buhay o kaya naman ay para sa ating maayos na kalusugan.


Kung ano ang panalangin niya para sa atin, nawa’y ganoon din ang ating dalangin para naman sa taong nagmamalasakit sa atin. Sapagkat hangad niya ang ating kaligtasan.


Sa ating kasalukuyang panahon, lalo na sa mga bagong kaganapan sa mundong ginagalawan natin, may mga pangyayari na hindi natin matanggap. Halimbawa na lamang ang naging resulta ng nagdaang halalan sa ating bansa.

Post a Comment

0 Comments