Ingatan at payabungin na parang binhi ang mga Salita ng Diyos

 

Payabungin natin ang aalita ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay maging mabuting kristiyano, ang pananampalataya sa Diyos ay katulad ng isang lupa Ibinubuhos sa atin ng Panginoon ang kaniyang mga salita subalit nasa sa atin na kung papaano natin ito tatanggapin at payayabungin sa ating puso.


Kung isasapuso at seseryosohin natin ang Salita ng Diyos, ito'y mamumunga na parang isang halaman o punong hitik na hitik sa bunga na makikita mismo sa ating pamumuhay dahil namumuhay tayo ayon sa Kaniyang mga aral.


Apat na uri ng lupa ang ating matutunghayan sa Pagbasa subalit magkakaiba ang naging reaksiyon at pagtanggap ng mga lupa matapos na maihasik sa kanila ang mga nasabing binhi.


Ang mga binhi ang naglalarawan sa mga Salita ng Diyos, habang ang mga tao ang naglalarawan ng mga lupa.


Ang mga binhing nalaglag sa daan ay mga taong nakinig ng Salita ng Diyos subalit mistulang hangin na dumaan lamang. Madali silang naakit ng tukso kaya't sila'y tuluyan nang nakalimot at nahulog sa kumunoy ng kasalanan.


Inilarawan naman sa matinik na lupa ang kinabagsakan ng iba pang mga binhi. Kagaya sila ng mga taong tumanggap sa Salita ng Diyos, pero hindi rin namunga dahil sa labis na pag-aalala tungkol sa kayamanan dito sa lupa, pagkabalisa sa maraming bagay at sobrang pagkahumaling sa salapi at materyal na bagay.


Samantalang inilarawan na mabuti at matabang lupa ang mga taong tumanggap sa Salita ng Diyos, at ito'y inangatan sa kanilang mga puso at pinagyaman.


Inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo na ang Salita ng Diyos na narinig natin ay kailangan nating alagaan katulad ng isang halaman. Dapat natin itong diligan at huwag hayaang malanta, patuloy na palaguin tulad ng isang punong hitik sa bunga.

Post a Comment

0 Comments